*

TWITTER | @martingruner

  22.3.12

  Brev til justisminister Faremo

  Dersom du ønsker å signere brevet, legg igjen en kommentar med fullt navn og eventuelt bosted og yrke. Jeg sender følgebrev til Justisdepartementet i morgen og informerer om hvor de kan finne listen over signaturer. 

  *

  Oslo, 22.03.2012
  Justisminister Grete Faremo
  v/Justisdepartementet

  Hasteomgjøring av utsendelse

  Jeg, og dette brevets undertegnete, reagerer sterkt på nyheten om den nært forestående utsendelsen av ekteparet Delic og deres to barn. NRK melder i dag at familien skal deporteres den 23. mars. Barna Verona (9 år) og Aurora (1 mnd) er født i Norge.

  I FNs konvensjon om barnas rettigheter artikkel 3, første ledd står det:

  Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. (min uthv.)
  Ved lov av 1. august 2003 nr. 86 ble FNs barnekonvensjon med tilleggsprotokoller inkorporert i norsk lov. Konvensjonen ansees å ha forrang dersom det skulle oppstå motstrid mellom konvensjonen og annen norsk lovgivning.

  Jeg minner også om ordlyden til Utlendingslovens § 38, der det står:

  Det kan gis oppholdstillatelse selv om de øvrige vilkårene i loven ikke er oppfylt dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn eller utlendingen har særlig tilknytning til riket.  
  (...)  
  I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barn kan gis oppholdstillatelse etter første ledd selv om situasjonen ikke har et slikt alvor at det ville blitt innvilget oppholdstillatelse til en voksen. (mine uthv.)
  Utsendelsen er derfor fullstendig uakseptabel og i strid med norsk lov og internasjonale konvensjoner som Norge er part i. Barn som har levd i nesten et tiår innenfor Norges grenser må sies å ha særlig tilknytning til riket. Å fullstendig kaste om på disse barnas liv må også regnes som i motsetning til formuleringen om ”sterke menneskelige hensyn”. Jeg kan ikke se noe annet enn at dette er en grov, og umenneskelig feil.

  Jeg, og de undertegnete med meg, krever derfor at deportasjonen umiddelbart stanses og at familien får innvilget oppholdstillatelse.

  Dersom det er noen tvil om barnekonvensjonens nøyaktige og utvetydige ordlyd, henviser jeg til regjeringens egne nettsider, der den ligger i sin fulle lengde, samt i hendige kortversjoner. Jeg håper at det kan bidra til at slike groteske feilvurderinger som åpenbart har blitt gjort i denne saken aldri noensinne skjer igjen.

  Med vennlige hilsener,
  Martin Grüner Larsen

  På vegne av: 
  Paal Bjelke Andersen
  Silje Bekeng
  Ragnhild Færøykavlen Ellingvåg
  Karl Eldar Evang
  Caroline Gannefors
  Anje Müller Gjesdal
  Mikkel Grüner
  Tine Grüner Larsen
  Dag Grønnestad
  Frode Helmich Pedersen
  Markus Gaupås Johansen
  Stig Beite Løken
  Anders Sundnes Løvlie
  Sturle Vik Pedersen
  Linn Rottem
  Erling Sandmo
  Ragnhild Laukholm Sandvik
  Tore Stavlund
  Stina Steingildra
  Simon Stranger
  Kjetil Jørve Strømme
  Jarle V. Traavik
  Marit Ubbe
  Amal Wahab

  8.3.12

  Ord i anledning dagen

  Menn tar mindre høyere utdanning enn kvinner og gjør det dårligere på skolen. Fire av ti studenter er menn. Menn dør fem år tidligere, har dårligere livskvalitet, psykisk helse og er mer utsatt for ulykker. De begår mer kriminalitet, særlig vold. Kvinner tjener 85 % av menns lønn. 40 % av kvinner jobber deltid mot 14 % av menn. 2/3 av alle ledere er menn. 17 % av styremedlemmer i alle A/Ser. Seks av ti stortingsrepresentanter er menn. Kvinner er overrepresentert i lavtlønte yrker, bruker mer tid på hushold og eier langt færre verdier enn kvinner. De er også i særklasse mer utsatt for vold i nære relasjoner, voldtekt, trafficking, menneskehandel, prostitusjon og fattigdom.

  Alle som sier at likestillingen har gått for langt prøver å selge deg noe.

  Gratulerer med kvinnedagen!