*

26.7.12

Denne bloggposten finnes ikke

Gulating Lagmannsrett kom idag med en helt, fullstendig absurd kjennelse. Hvis den får stå sparker den beina under det offentliges forståelse av hva ytringsfrihet og offentliggjøring av ytringer innebærer i det 21. århundre.

Bloggeren Eivind Berge er en antidemokratisk ekstremist. I korte trekk argumenterer han for at voldtekt er bra og at det å drepe politifolk er prisverdig. Politiet anmelder ham for det han har gjort,og lagmannsretten velger å svare med den følgende kjennelsen:
I foreliggende tilfelle er det tale om ytringer siktede har kommet med på sin "blogg" på internett. Denne kan leses og kommenteres av andre ved at disse søker og logger seg inn på bloggen. Lagmannsretten kan ikke se at dette innebærer en slik mangfoldiggjøring som loven forutsetter», heter det i dagens kjennelse.
Jeg hadde regnet med at det ville være diskusjon rundt hvorvidt ytringene til Berge faktisk var trusler eller oppvigleri etter § 140 i straffeloven: 
§ 140. Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige.

Det jeg aldri i min villeste fantasi hadde forventet var at det skulle være diskusjon rundt om ytringene i det hele tatt var offentlige

At "blogg" står i anførselstegn forteller deg alt om virkelighetsfjernheten i kjennelsen. Dette innebærer i korte trekk at et massemedium som kan nå absolutt alle i hele verden, som er offentlig kjent, har mange lesere, er søkbart med Google og som tross det som står i kjennelsen ikke krever innlogging på noen måte, ikke er offentlig. Ingenting som står i kjennelsen er ugyldig for nettsteder som Aftenposten.no eller VG.no. Gulating lagmannsrett har kort sagt nettopp kjent at ytringer på internett ikke er offentlige, uansett distribusjonsstørrelse, karakter eller lesermengde. Dette er et dramatisk slag mot både den sunne fornuften og mot rammeverket som sikrer mot oppvigleri, trusler, injurier og hatytringer. Kjennelsen innebærer at du ikke leser disse ordene. QED.

7 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Skremmende og absurd! Dette kan da ikke bli stående?

July 30, 2012 12:58 pm  
Anonymous Doremus said...

Kjennelsen innebærer at du ikke leser disse ordene.

Dette er vel ikke noen rimelig gjengivelig av lagmannsrettens 'resonnement' (ja, jeg setter ordet i anførselsestegn). De sier (slik jeg forstår det) at Berge ganske visst har framsatt ytringer, men at de er å regne som ikke-offentlige, på linje ved ytringer fremsatt i en privat forsamling (eller, formodentlig, på en lukket Facebook-gruppe). Bloggposten din finnes, men den er 'privat' i lovens forstand. (I lys av den siste tiden diskusjon rundt ABBs brevskrivning og inngåelse av terrorforbund generelt, så stusser jeg litt over at oppfordringer til politidrap skulle være lovlige selv om de er fremsatt privat, men vi lar den ligge.)

Når så det er sagt, så applauderer jeg at du og andre har opp denne nærmeste bisarre (ihvertfall i ikke-klinisk forstand) kjennelsen. Med det betydelige forbehold at kjennelsen og sakens fakta er korrekt gjengitt i media, så formelig oser kjennelsen av teknologi-ignoranse og -frykt. Man (les: jeg) får inntrykk av at retten anser at «blogger» er noe som kun skrives av snålinger og for snålinger. Det kan også virke som om retten har fått opplyst at man må «søke» seg frem til bloggen (i betydningen 'search'), og så har misforstått dette dit hen at man må søke (i betydningen 'apply') for å kunne lese bloggen.

Jeg registrerer at diverse eksperter faktisk mener at dette er i tråd det gjeldende (ikke-oppdaterte) lovverket, noe som undertegnede faktisk har vanskelig for å skjønne hvordan man kan ha fått til. Det er ikke engang nødvendig å trekke parallellene til nettaviser – etter den gjengitte argumentasjonen, så burde heller ikke ytringer i (papir)bokform være å regne som offentlige, all den leseren er nødt til å gå inn i en bokhandel, lete seg frem til boken i hyllen – ja, han må endatil betale for boken før han kan lese innholdet!

Hvis man virkelig har klart å formulere loven så uttrykkelig antikvarisk at den faktisk opprettholder dette skillet (kanskje har det noe med at blogginnlegg kun 'fysisk' befinner seg på enkelt-servere, og dermed ikke er 'mangfoldiggjorte'?), så er det jammen bra at denne saken kommer opp og aktualiserer denne mangelen.
Det er tross utformet en ny (og etter sigende bedre) straffelov, men denne er ikke trådt i kraft ennå. Og hvorfor ikke? Jo, fordi politiets datasystemer ikke takler oppdateringen. Truth is more ironic than fiction.

July 31, 2012 5:33 pm  
Anonymous Anonymous said...

Hører på Dagsnytt Atten at Høyesterett har avvist anken og således godkjent Lagmansrettens lovtolkning. Imidlertid skal dette være endret i ny straffelov, som står på trappene. Den nye straffeloven er imidlertid forsinket i å tre i kraft fordi man venter på at politiet skal implementere et nytt IKT-system som skal støtte denne (!???!!!??!). Og da blir jeg igjen skremt. Alle vet jo at IKT-systemer tar tid og blir forsinket, ikke fungerer i begynnelsen osv osv. Man kan da ikke henge en lovendring på innføringen av et IKT-system? Det er svært lite forutsigbart, i og med at ingen kan vite når eller om dette IKT-systemet blir ferdig implementert. Hvis dette stemmer slik det kom fram på Dagsnytt Atten i går, så værer jeg en skandale.

August 03, 2012 10:53 am  
Anonymous Anonymous said...

Ja, nå leste jeg kommentaren over, med link og det hele, og jeg er skremt, skremt, skremt.

August 03, 2012 10:54 am  
Blogger royargentum said...

Kan noen vise meg disse oppfordringene til å igangsette kriminelle handlinger ?
Jeg har googlet og kikket i norske nett-aviser men ennå ikke funnet de.

Hvis det er "forherligelse" det gjelder, så blir vel uansett disse gjort ikke-kriminelle i følge den nye loven ?

Men, enn så lenge den gamle loven gjelder: De (kvasi-)muslimer som offentlig står frem og gir støtte til såkalt sharia-lovgiving, bør ikke disse også rammes av loven ?

August 03, 2012 10:37 pm  
Anonymous Doremus said...

@ylvalia:

Dette er vel en naturlig anledning til å trekke frem det gamle Bismarck-sitatet om at den som har vært vitne til hvordan pølser og lover blir laget, aldri mer vil få en rolig natt.

August 10, 2012 1:24 pm  
Blogger Konrad said...

Absurd er det. En blogg kan leses av hvem som helst over hele verden (millioner lesere), men den er ikke "offentlig" etter lovens bokstav. Dersom Berge derimot hadde brukt en kopimaskin og laget 100 kopier som han delte ut på Torgallmenningen, ja da hadde det vært "offentlig" fordi er det kjemisk/mekanisk mangfoldiggort.

September 30, 2012 8:45 pm  

Post a Comment

<< Home