*

11.2.12

Ruth Maiers plass

Denne posten markerer et forsøk på å prøve å blogge jevnlig igjen, om ikke annet så for skrivetreningens del. Mitt mål er å publisere en tekst, helst kort, annenhver dag. Jeg tviler på at jeg kommer til å få det til, men mål er fine ting å ignorere. 

*

I dagens Aftenposten har Knut Olav Åmås en fin kommentar om deportasjonene og drapene på norske jøder, som det er god grunn til å reflektere over, men som ikke desto mindre gjør noen i mine øyne viktige feil som det er verdt å diskutere. Åmås argumenterer for at det er problematisk å individualisere skjebnen til de norske jødene i Ruth Maier, og å oppkalle en plass etter henne alene, og jeg kan forsåvidt se at det er en interessant samtale å ha om det spørsmålet. Men  argumentet om at dette er fordi hun var nyankommen og ikke bofast medlem av en gruppe med statsborgere er overraskende, nærmest sjokkerende, og gjør at Åmås går ut på et moralsk farlig spor mot slutten av teksten:
Ruth Maier var alene og fortapt i Norge. Men dét var samtlige norske jøder i 1942. De ble fratatt sitt statsborgerskap og fikk en «J» stemplet i passet. Deres historie viser at det finnes beskyttelse hverken i sterk integrering eller i statsborgerskap når enkeltmennesker og -grupper frarøves alle rettigheter og alt liv. Slik det skjedde med Europas jøder på 1930- og 40-tallet, og slik ingen annen folkegruppe noensinne er blitt behandlet.* 
Hvor brutalt det enn høres ut, er dette en enda mer grunnleggende gruvekkende historie enn en enkeltflyktnings skjebne. Slik er det historieløst av Vold og Johansen å minne om at «Norge har flere flyktninger i 2012 enn i 1940» og at «ingen er flyktning frivillig». 
Å frakte ulovlige, papirløse ut av landet i 2012, er faktisk noe helt annet enn at villige, ivrige norske statsborgere deporterer andre norske statsborgere ut av landet i 1942. Mange har gjort denne sammenligningen etter statsministerens beklagelse. Slik historieløshet er ikke den beste måte å hindre at historien gjentar seg. 
Det er det verdt å være oppmerksom på i en tid med såkalt «ny» antisemittisme, ikke minst blant nordmenn som er muslimer, og ofte relatert til Midtøsten-konflikten.
Min motstand mot ideen med "Ruth Maiers plass" er egentlig ikke spesielt sterk. Jeg ser at hun kan være representant for de deporterte som helhet, all den tid hun delte deres skjebne som offer for Holocaust, og var et menneske. Åmås ber oss i stedet å kalle plassen opp "etter en person som legemliggjør den lange linje av jødisk kontinuitet i Norge, før og etter Holocaust – eller gi den et navn som synliggjør norske jøder generelt."

*

Mitt besøk til det jeg tenkte på som "Holocaustminnesmerket" i Berlin i 2005 overveldet meg. Man går ned mellom de store, gravstøtteaktige steinene designet av Peter Eisenman, og kjenner en slags trykkende desperasjon over stedets størrelsesorden. Man synker til bunns imellom dem, og det maskinelle i massemordet reproduseres på en måte i støttene. Da jeg kom ut igjen og så på skiltet at minnesmerkets fulle navn var Denkmal für die ermordeten Juden Europas, følte jeg likevel en dyp skuffelse over hva slags feil det er mulig å gjøre om noe så viktig. Det er på en måte den samme typen feil som kan gjøres både av å individualisere deportasjonene i en kvinnes skjebne, og som Åmås gjør mot slutten av teksten sin: et manglende engasjement med lidelsens universelle karakter.
Det Holocaust lærer oss er jo nettopp at det utsatte livet har verdi uansett hvilket meningsregime som tar livet av det. Hvorfor lot Berlin sjansen gå fra seg til å lage et samlet minnesmerke for alle Holocausts ofre? Hvorfor ikke lage et minnesmerke som sørger over de tapte livene til jøder, homofile, Jehovahs vitner, kommunister, roma, funksjonshemmete? Som kaller et liv for et liv, og et drap for en forbrytelse? Hvorfor nødvendigheten av å opprette et eget monument over gaten for de homoseksuelle? Det jeg ser når jeg ser på det industrielle massemordet utført i Europa er tvert imot nødvendigheten av å frata de undertrykkende meningsregimer sin logikk, å verdsette alle mennesker i tråd med deres rett til liv og verdighet heller enn å skille lidelsen fra hverandre i separate avdelinger for jøder, homofile, roma. Det er ikke en historisk tilfeldighet at FNs menneskerettighetserklæring oppstår i kjølvannet av holocaust.

Etter denne logikken kunne man eventuelt kalle plassen i Oslo "Den jødiske plass" eller noe lignende. Men som sagt er mine innvendinger mot Ruth Maier som representant ikke særlig viktige. En enkeltperson kan representere alle, så lenge det er nettopp alle hun representerer. Så lenge navngivningen ikke segregerer de døde, slik de en gang ble segregert i levende live.

*

Min sterkere, og viktigere innvending mot Åmås' tekst ligger et annet sted, nemlig i at han understreker at det var statsborgere som ble tatt livet av, og at dette av en eller annen grunn bærer vekt. Selvsagt gjør det ikke det. Ruth Maier var et menneske, som alle de andre. Hun ble drept og deportert av selve den institusjonen som skulle ha beskyttet hennes utsatte, menneskelige eksistens: staten. Hennes juridiske status i den samme stats øyne er fullstendig uviktig, utover som et skremmende eksempel på misbruk av statlig makt for ettertiden. Poenget er at hun ble drept. At et sett med store organisasjoner og institusjoner konspirerte og samarbeidet på tvers av landegrenser for unødvendig å ta livet av en ung kvinne som aldri hadde begått noen annen forbrytelse enn å leve.Den samme innvendingen er også det som får meg til å reagere sterkt på Åmås' kritikk av Vold og Johansens påpekning av de helt ærlig slående likhetene med deportasjonene av papirløse idag. Det er ikke nivået av vold, dødens sikkerhet, ideologienes kontingens eller de papirløses statsborgerskap som gjør deres deportasjon til forbrytelser, det er at de er mennesker, og at de har krav på vår beskyttelse og anerkjennelse av sin egenverdi. Når man deporterer en familie som har bodd i Norge i fem år, syv år, ni år, river barna ut av skolen uten hensyn, river en familie med dens lokaltilhørighet opp med roten, kun fordi disse menneskene har blitt definert av et statsapparat som uønskete – er det virkelig ingen sammenligningsgrunnlag her? Er det ikke et lite glimt av noen mekanismer i staten og i oss som ligner litt?

Det er mange forskjeller mellom vår behandling av papirløse og vår medskyldighet i jødeutryddelsene, ikke minst at de papirløse har en viss grad av forsvar som rettssubjekter, og at de ikke går til den sikre død. Men de går en usikker framtid i møte. Historien gir oss heller ikke lette paralleller. Jeg tror likevel det er i anerkjennelse av likhetene at potensialet for læring ligger her. Et menneske som deporteres til en usikker skjebne i Palestina, i Eritrea, i Etiopia eller Irak, er nettopp et menneske. Alle andre hensyn må og skal være sekundære. Det er det skjebnen til Ruth Maier og de 522 andre norske og utenlandske jøder som ble stuet ombord på DS Donau den 26. oktober 1942 og sendt til Auschwitz burde lære oss.

*

* Dette med at ingen andre har blitt behandlet slik, er også en feil. Både systematisk utstøting, registrering og massemord har blitt utført på mange forskjellige grupper tidligere (amerikanske svarte, armenere, svarte i Sør-Afrika, kambodsjanere, dissidenter i Sovjet, etc. Det er nærmest et vedvarende trekk ved livet i det moderne at industriell utstøting og massemord finner sted). Jødene i Europas tragedie var at det aldri før eller siden hadde blitt utført på så stor skala.

5 Comments:

Anonymous Ingeborg said...

Takk for gode påminnere og nye tanker. Lykke til med målet!

February 11, 2012 10:40 pm  
Anonymous Knut Olav Åmås said...

Martin!

Takk for grundig kritikk og mange argumenter mot min lille kommentar i Aftenposten i går, lørdag 11.2.12, ”Til ære for norske jøder”. Du finner noe av det jeg skriver ”overraskende, nærmest sjokkerende”. Det tror jeg kommer av at du trekker meg så langt at jeg ikke kjenner igjen mine egne meninger. Du leser meg vrangvillig. Jeg kan sikkert leses slik, men det er neppe det mest fruktbare. Her er noen punkter fra meg, for å utdype og gå videre på min korte kommentar:

1.
For all del, Norge og Oslo må gjerne få en ”Ruth Maiers plass”. Men Norge og Oslo har flere plasser oppkalt etter enkeltstående jøder i Norge, for eksempel Kathe Lasniks plass ved Jakob kirke i Oslo. Og de mange såkalte ”snublesteinene” som er lagt ned i asfalten rundt omkring i Oslo hedrer en del andre – også Ruth Maier. Jan Erik Volds store arbeid har gitt hennes historie mye oppmerksomhet. Det er ikke grunn god nok til å kalle opp også en plass etter henne. Derfor har jeg valgt å argumentere mot forslaget fra Jan Erik Vold og Jahn Otto Johansen, som også fikk tilslutning fra Rødts Erling Folkvord i et lite innlegg i vår avis i forrige uke.

Hvorfor? Fordi vi her har sjansen til å markere jødisk historie i Norge på en bredere måte, og det er naturlig etter den beklagelsen Stoltenberg kom med. Markere at det finnes en lang linje av kontinuitet når det gjelder jøder i Norge, før og etter Holocaust. Kunnskapen om jødisk historie og jødenes liv i dette landet er bedrøvelig liten, det vet jeg som en av de mediepersoner som har skrevet en del om dette temaet siden høsten 2003, da jeg skrev min første artikkel om jødiskhet, på baksiden av Morgenbladet. Siden er det blitt flere. Jeg vet, og norske jøder vet, hvor vanlig det er å se denne gruppen av nordmenn som noen som egentlig ikke hører til i Norge, som er ”flyktninger” eller ”israelere” eller hva det måtte være. Derfor er det et viktig, selvstendig poeng for meg å fremheve at det nettopp var nordmenn i betydningen norske statsborgere i til dels flere generasjoner som ble deportert av andre norske statsborgere i 1942 og 1943. Dette er faktisk et poeng, for borgerskapsrettighetene betød faktisk alt for norske jøder i første halvdel av forrige århundre. De trodde nettopp at passet innebar den sikkerhet som de aldri før hadde hatt. De lagret sine borgerpapirer som verdipapirer eller rammet dem inn og hengte dem opp på veggen med stolthet og norske farger rundt. De hvite bussene tok ikke med de norske jødene – fordi de var statsløse. Fordi de var fratatt sitt statsborgerskap.

Derfor vil det ha så stor symboleffekt å gi en plass navn etter en ”vanlig” og representativ norsk statsborger som er jøde. Jeg har mange navn. Men aller best er kanskje mitt alternativ nr. 2, å gi en slik plass et generelt navn, slik du også er inne på: ”Norske jøders plass” eller noe slikt. Skjønner du hvordan jeg tenker? Det er for å vri oppmerksomheten litt bort fra ”fremmedaspektet”. At så mange av de deporterte var norske statsborgere, gjør graden av sivilisasjonssammenbrudd ekstra stort. Det er derfor jeg bruker ordene ”grunnleggende gruvekkende”. Det er faktisk et forsøk fra min side på å allmenngjøre mer enn det å kalle opp etter en allerede kjent person ville være. De fleste av de 532 (vel ikke 523, som du skriver) som ble brakt om bord på DS Donau 26. november 1942 (ikke oktober, som du skriver) er navnløse for oss i dag. Den yngste var et spedbarn på tre måneder.

2.
Dette innebærer ikke at jeg ikke er i stand til å tenke den tanke du kaller ”lidelsens universelle karakter”. Det er også min måte å tenke på. Jeg graderer ikke mennesker, ser ikke flyktninger som mindre verdt. Det var en god del jødiske flyktninger blant dem som ble deportert fra Norge. Det er altså ikke noe ”argument” jeg fører frem mot Ruth Maier at hun ”bare” var en flyktning. Tvert imot. Jeg argumenterer ikke mot noe. Jeg argumenterer for noe. Kanskje skulle jeg latt være å nevne Maier i det hele tatt for å gjøre det enda tydeligere.

February 12, 2012 7:20 pm  
Anonymous Knut Olav Åmås said...

3.
Jeg var selv i Berlin for tre uker siden. Jeg vandret omkring i Holocaust-monumentet en sen, kald kveld. Det gjorde sterkt inntrykk. Det inntrykket ble ikke svekket av å oppdage teksten ”Denkmal für die ermordeten Juden Europas”. Tvert imot.

Minutter senere stod jeg på stedet der Hitlers bunker lå.

4.
Burde vi bare reise generelle minnesmerker som viser oppmerksomhet til alle grupper ofre for en hendelse, en forbrytelse. Kanskje. I så fall følger vi den tanke at alle alltid skal inkluderes i alt. Det er en fin tanke, og jeg er en av dem som mener det har stor verdi å se etter det som er er felles i all diskriminering, men jeg tror ikke tanken kan gjennomføres ved enhver korsvei.

Holocaust-dagen 27. januar i Oslo er for øvrig en fin markering slik sett. Den innreflekterer skjebnen til flere grupper: romfolk, jøder, homofile. Men nå diskuterer vi et minnesmerke for jøder i Norge. Jeg mener det er viktig, gitt norsk kunnskapsløshet om alt jødisk, og inntil nylig også om deportasjonene. Jeg minner også om at det er meget kort tid siden Oslo fikk sitt Jødisk Museum. Jeg anbefaler alle å besøke det. Selv besøker jeg alltid det jødiske museet i de byer jeg reiser til. De forteller uten unntak fortrengte historier.

5.
Jeg har stor respekt for din insistering på at det var enkeltmennesker som ble drept, og at det slik sett ikke finnes noen interessant differensiering juridisk eller moralsk. Det mener jeg også. Hvis du tror jeg mener noe annet, burde jeg bruke sterkere ord om deg enn dine egne ”overraskende, nærmest sjokkerende”. Det tror jeg er unødvendig, OK?

6.
Jeg mener du tenderer mot å relativisere Holocaust. Hvis du har vært på det fantastiske Jødisk museum i Berlin, husker du den ekstremt deprimerende dokumentasjonen av hvordan jøder ble fratatt hver eneste sivile og formelle rettighet gjennom 30-tallet. Gjennom hundrevis av vedtak. Det gjør jødenes historie helt spesiell og Holocaust til en hendelse som i både systematikk og omfang ble noe helt spesielt. Med en grad av tilintetgjørelse som aldri før eller senere er sett. Det finnes lignende industrielle massemord, det vet vi begge like godt. Jeg gjentar: Det er mye som ligner. Men så er det også noe som ikke helt kan sammenlignes. Er det virkelig opprørende for deg at jeg sier det? At en historisk hendelse ikke helt ligner noen andre? I så fall får det bare være det.

7.
Jeg er ikke villig til å parallellføre deportasjoner som følge av dagens asylpolitikk eller flyktningesystem med deportasjonene under Holocaust. Det avgjørende er at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser og for øvrig håndhever den asylpolitikk som demokratisk diskuteres og vedtas i Norge. Selv mener jeg den bør preges av større humanisme og langt raskere saksbehandlingstid. Men vi kan ikke gjøre enkeltvedtak på basis av fakkeltog eller emosjonelt baserte kampanjer. Vi må ha konsekvens og likebehandling. Gjerne på et nivå som gjør det mulig for langt flere å bosette seg i Norge. Det gjør Norge til et rikere samfunn. Det er en av de tyngste skyggesidene ved Norge i dag – alle de liv som leves i umenneskelig limbo i år etter år mens man venter på å få sin asylsak avgjort.

Personlig ønsker jeg langt mer arbeidsinnvandring til Norge også, og jeg synes for eksempel heller ikke økonomiske motiver for å ville bo i Norge er irrelevante – noen mener det er så forkastelig. Tvert imot, de er av samme type som nordmenn hadde da de utvandret til USA. Og så mener jeg altså at det humanitære grunnlaget for norsk asylpolitikk må utvides.

Men å sammenligne håndhevelsen av asylpolitikk, hvor etisk utilstrekkelig man måtte mene at den i praksis er, med deportasjonene under Holocaust, eller andre deportasjoner som har ført til folkemord, er ikke bare historieløst. Det er direkte usmakelig. Arbeid heller for å endre dagens asylpolitikk.

February 12, 2012 7:21 pm  
Blogger Konrad said...

Martin skriver:
"Min sterkere, og viktigere innvending mot Åmås' tekst ligger et annet sted, nemlig i at han understreker at det var statsborgere som ble tatt livet av, og at dette av en eller annen grunn bærer vekt. Selvsagt gjør det ikke det. Ruth Maier var et menneske, som alle de andre."

Helt klart. Fra en human eller moralsk synsvinkel er Ruth Maiers juridiske status totalt irrelevant.

Men samtidig:
Deportasjonen av jøder fra Norge er særlig sjokkerende fordi det altså var våre landsmenn, norsk borgere, som ble deportert (til den visse død) av sine egne, av norsk politi med assistanse fra andre norske borgere. Og de var sakesløs, deres eneste forbrytelse var en J. Og de norske borgerne som deltok i deportasjonen var ikke engang ivrige antisemitter, de bare "gjorde jobben sin". De som deltok måtte altså forstå at det var en forbrytelse de var med på.

Slik sett blir det noe annet å deportere et annet lands borgere - dette gjør jo den norske stat i stor skala også i dag. Norge sender flyktninger tilbake til opphavsland eller til første trygge land de flyktet til.

February 14, 2012 6:56 pm  
Blogger Konrad said...

Åmås skriver:
"Jeg er ikke villig til å parallellføre deportasjoner som følge av dagens asylpolitikk eller flyktningesystem med deportasjonene under Holocaust."

Enig med Åmås. Dette leder fort til en relativisering av holocaust, selv om altså deportasjoner til enkelte land er problematisk.

"... Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser og for øvrig håndhever den asylpolitikk som demokratisk diskuteres og vedtas i Norge."

Dette har naturligvis Åmås rett i, men det blir et formalistisk argument. Formalisme er ingen garanti mot barbari, det så vi godt i Tyskland fra 1933.

February 14, 2012 7:12 pm  

Post a Comment

<< Home